Khu Một chợ nằm tại phía Nam so với Đại lộ trung tâm

Khu Một chợ nằm tại phía Nam so với Đại lộ trung tâm

Khu Một chợ nằm tại phía Nam so với Đại lộ trung tâm