Khu Một chợ nằm tại phía Nam so với Đại lộ trung tâm

Khu Một chợ nằm tại phía Nam so với Đại lộ trung tâm